Všeobecné obchodní podmínky služby „Toothfairy“

verze 1
 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou součástí Smlouvy o poskytování služby „Toothfairy“ (dále jen „Smlouva“), kterou uzavřel zákazník (dále jen „Zákazník“) se společností Affluxion, s.r.o., se sídlem Svépomoc IV 1670/11, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 04334825, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63270 (dále jen „Poskytovatel“) a popisuje závazná pravidla a podmínky používání služby „Toothfairy“. Tyto VOP upravují vztah mezi Poskytovatelem služby „Toothfairy“ a Zákazníkem.
 2. Způsob akceptace VOP
  1. Služba je Zákazníkovi poskytnuta po uzavření Smlouvy. Součástí Smlouvy jsou i tyto VOP.
  2. Uzavřením Smlouvy Zákazník akceptuje práva a povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy, z těchto VOP, ze Specifikace služby a z Ceníku.
  3. Smlouva je uzavřena dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. V případě uzavření Smlouvy elektronicky (přes webové rozhraní, e-mailem či jinak) je okamžikem uzavření Smlouvy okamžik, kdy je nabídka Poskytovatele akceptována Zákazníkem. Uhrazení ceny služby se v pochybnostech považuje za akceptaci nabídky Poskytovatele.
  4. V případě kolize VOP předložených Poskytovatelem a všeobecných obchodních podmínek předložených Zákazníkem, se smluvní strany zavazují přednostně se řídit VOP předloženými Poskytovatelem.
 3. Poskytování služby „Toothfairy“
  1. Poskytovatel poskytuje Službu na adrese toothfairy.is a jejich subdoménách, není-li ve Smlouvě či Specifikaci služby uvedeno jinak.
 4. Doba poskytování Služby
  1. Smlouva stanoví, zda byla uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou.
  2. Nevyplývá-li ze Smlouvy ujednání o jejím trvání, má se za to, že byla uzavřena na dobu neurčitou.
 5. Cena
  1. Zákazník je povinen za užívání Služby platit cenu na základě doručených účetních dokladů (faktur) vystavených Poskytovatelem. Ceny za Služby jsou stanoveny dle platného Ceníku, nebylo-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.
 6. Licenční ujednání
  1. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví ke Službě.
  2. Zákazník uzavřením Smlouvy nabývá nevýhradní licenci ke Službě, a to pro jednoho nebo více uživatelů dle počtu uživatelských účtu uvedených ve Smlouvě. Zákazník není oprávněný udělovat nebo postoupit licenci či podlicenci třetí osobě bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zákazník rovněž není oprávněný Službu pronajímat či jinak bezúplatně či úplatně zpřístupňovat třetím osobám bez písemného souhlasu Poskytovatele.
  3. Zákazník nemá právo na obdržení, prohlížení, užívání nebo na jiné nakládání se serverovou částí zdrojového kódu Služby.
  4. Zákazník není oprávněný Službu bez souhlasu Poskytovatele zapracovávat do jiného softwarového vybavení.
 7. Platební podmínky
  1. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, je zúčtovacím obdobím kalendářní měsíc. Poskytovatelem bude Zákazníkovi vystavena faktura vždy před započetím období, na které se vztahuje, a zaslána elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka, případně poštou na adresu, kterou Zákazník Poskytovateli za tímto účelem sdělí. Splatnost ceny je 14 dní ode dne vystavení faktury.
  2. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou ceny za Službu náleží Poskytovateli za každý započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky. Je-li Zákazník v prodlení s úhradou účtované částky delším než 30 dní, je Poskytovatel oprávněn pozastavit či omezit poskytování Služby až do doby úplného zaplacení pohledávky. Po dobu pozastavení nebo omezení Služby trvá Zákazníkova povinnost platit ceny dle doručených faktur. Opakované prodlení na straně Zákazníka je podstatným porušením Smlouvy.
 8. Práva a povinnosti Poskytovatele
  1. Poskytovatel se zavazuje učinit veškeré kroky v jeho technických možnostech udržet Službu funkční a dostupnou, pokud Zákazník splňuje základní systémové požadavky Služby uvedené ve Specifikaci služby. Jestliže Zákazník zjistí problémy s funkčností Služby nebo její dostupností, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit Poskytovateli pomocí e-mailu info@toothfairy.is nebo telefonicky pro urychlení vyřešení problému. Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat události mimo kontrolu Poskytovatele, které ovlivní funkčnost Služby nebo její dostupnost pro uživatele (např. výpadek internetového připojení na straně Zákazníka, živelné pohromy, DOS nebo DNS útoky na technická zařízení Poskytovatele a jiné). Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, která Zákazníkovi vznikne v souvislosti s takovými událostmi.
  2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel může ze závažných důvodů Službu přestat dočasně poskytovat. Oznámení o přerušení poskytování Služby musí být Zákazníkovi ihned oznámeno. Poskytovatel se však zavazuje vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření, která minimalizují případnou nefunkčnost, či omezenou nebo plnou nedostupnost Služby.
  3. Poskytovatel se zavazuje, že obsah uživatelských dat neposkytne jakékoli třetí osobě. Poskytovatel dále nebude obsah editovat, cenzurovat ani monitorovat; ustanovení článku 15.4 tím není dotčeno. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že zašifrovaná data Zákazníka budou uložena na datových úložištích Amazon Web Services provozované externím poskytovatelem za podmínek uvedených na internetových stránkách www.aws.amazon.com.
  4. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovateli netrvá ani nevzniká vlastnické právo k datům Zákazníka. Výhradně Zákazník je odpovědný za obsah dat uložených v rámci portálu toothfairy.is.
  5. Poskytovatel se tímto zavazuje oznámit Zákazníkovi skutečnost, že se na Poskytovatele obrátily orgány činné v trestním řízení, soud či jiné orgány veřejné moci s žádostí o zpřístupnění či vydání dat Zákazníka nebo se záměrem provedení domovní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor, ve kterých se data Zákazníka nacházejí nebo spravují. Tato povinnost Poskytovatele zaniká, pokud by Poskytovatel poskytnutím informace Zákazníkovi porušil povinnost uloženou mu všeobecně závazným právním předpisem nebo soudním či jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci.
 9. Práva a povinnosti Zákazníka
  1. Zákazník se zavazuje používat Službu pouze k účelu, který je definovaný ve Specifikaci služby, a tak, aby to nebylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
  2. Pro zpřístupnění Služby může Poskytovatel vyžadovat od Zákazníka některé identifikační údaje a doplňující informace. Zákazník se zavazuje, že tyto informace budou pravdivé, přesné a aktuální.
  3. Zákazník se zavazuje na požádání Poskytovatele poskytnout nezbytnou součinnost při odstraňování nefunkčnosti či při provádění úprav Služby.
  4. Zákazník se zavazuje používat Službu pouze přes rozhraní poskytnuté Poskytovatelem. Zákazník nemůže Službu využívat nebo k ní přistupovat automatickým způsobem, např. pomocí skriptů, robotů nebo web crawler, apod.
  5. Zákazník je povinen uchovávat přístupové údaje v tajnosti, nikomu je nesdělit ani jinak neumožnit k nim přístup, příp. jiným způsobem neumožnit třetí osobě přístup ke svému účtu. Dále je povinen v rozumně požadované míře zabezpečit svá technická zařízení tak, aby došlo k minimalizaci rizika zneužití přístupových údajů k účtu Zákazníka. Poruší-li Zákazník povinnosti uložené mu v tomto odstavci, nenese Poskytovatel jakoukoli odpovědnost za škodu, která Zákazníkovi vznikne a Zákazník plně odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli, příp. třetím osobám. Porušení těchto povinností dále zakládá právo Poskytovatele od této Smlouvy odstoupit. Jestliže Zákazník zjistí, že může dojít k zpřístupnění služby třetím osobám v důsledku úniku informací o přístupu ke službě, neprodleně tuto skutečnost nahlásí Poskytovateli pomocí e-mailu na adresu info@toothfairy.is.
 10. Uživatelské účty
  1. Zákazník si může založit více uživatelských účtů s přístupem ke Službě. Tyto účty jsou registrovány na Zákazníka, není možné registrovat účet pro třetí stranu, pokud tak nebude stanoveno speciální Smlouvou, kterou uzavře Poskytovatel se Zákazníkem.
  2. Každý uživatel Zákazníka potřebuje k přístupu ke Službě unikátní uživatelský účet a heslo. Sdílení uživatelských účtů není povoleno z důvodu, že jsou Služby Poskytovatele účtovány podle počtu uživatelů a rovněž z důvodu bezpečnosti. Zákazník může kdykoli nepoužívané uživatelské účty deaktivovat a vytvořit účet pro jiného uživatele. Deaktivované účty se nezahrnují do celkového počtu uživatelských účtu Zákazníka.
 11. Administrace účtu Zákazníka
  1. Každý Zákazník může zvolit jeden nebo více uživatelských účtů, který ponese práva administrátora Zákazníka (dále jen „Administrátor“). Při založení Služby na portále toothfairy.is se Administrátorem stává uživatel, jehož jméno a příjmení jsou vyplněny v registračním formuláři. Administrátor může provádět následující operace:
   • přidávat, upravovat a odebírat uživatelské účty a nastavovat k těmto účtům přístupová práva;
   • přistupovat ke všem datům Zákazníka nezávisle na nastavení přístupových práv jednotlivých uživatelů;
   • zvolit jiný uživatelský účet, který se stane Administrátorem.
  2. Zákazník, na jehož jméno je provedena registrace Služby, nese plnou odpovědnost za používání Služby ostatními uživateli Zákazníka, akce provedené těmito uživateli i veškerá data nahrané do účtu Zákazníka. Zákazník je povinen zajistit, aby se všichni jeho uživatelé řídili ustanoveními těchto podmínek.
 12. Zakázané jednání
  1. Zákazník se zavazuje, že nebude nahrávat, zasílat nebo jinak ukládat do prostředí Služby obsah, který by mohl obsahovat softwarový virus nebo jiné soubory a programy, které by mohly zničit, poškozovat nebo limitovat funkcionalitu zařízení Poskytovatele nebo ostatních Zákazníků. Dále není Zákazník oprávněn nahrávat obsah, jehož držení nebo šíření je ilegální, obsah, který je předmětem autorského práva nebo je součástí kriminální činnosti, rozesílat prostřednictvím Služby nevyžádanou poštu nebo se pokoušet získat přístup k Službě jiného zákazníka nebo serverům Poskytovatele. Porušení těchto povinností dále zakládá právo Poskytovatele od této Smlouvy odstoupit.
 13. Ukončení Smlouvy
  1. Smluvní vztah končí odstoupením od Smlouvy, uplynutím dohodnuté doby, zánikem právnické osoby s likvidací, výpovědí nebo dohodou smluvních stran.
  2. Smlouvu může Zákazník kdykoli v průběhu poskytování Služby vypovědět. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.
  3. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Zákazníkovi.
  4. Poruší-li Zákazník podstatně nebo porušuje-li opakovaně své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Smlouvy a neodstraní-li takovéto podstatné nebo opakované porušení do 14 dnů ode dne doručení upozornění na tuto skutečnost formou doporučeného dopisu nebo ode dne odeslání e-mailové výzvy, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení Zákazníkovi.
  5. V případě, že Zákazník porušil své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Smlouvy zvlášť závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a ukončit poskytování Služby s okamžitou účinností po zjištění takového porušení.
 14. Omezení odpovědnosti za Službu
  1. Poskytovatel není odpovědný za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ani nepřímé, zvláštní či následné škody. Celková odpovědnost Poskytovatele za jakýkoliv nárok vznesený na základě právního vztahu založeného Smlouvou si Smluvní strany sjednaly, že předpokládaná výše škody nepřevýší a je omezena do částky odpovídající výši uhrazené částky za poskytnuté Služby v předcházejícím kalendářním roce. Pokud nelze určit maximální náhradu škody dle předchozí věty, odpovídá tato maximální náhrada škody aktuálnímu ročnímu poplatku za odebírané konkrétní Služby.
  2. Zákazník bere uzavřením Smlouvy na vědomí, že i při vynaložení maximálního úsilí Poskytovatelem, může dojít ke krátkodobé nedostupnosti Služby, která bude způsobena okolnostmi mimo sféru vlivu Poskytovatele (např. výpadek internetového připojení apod.). Zákazník proto souhlasí a zavazuje se, že veškerá jeho data, která bude mít Zákazník uložené v rámci Služby, bude mít k dispozici i z jiného zdroje.
 15. Ochrana osobních údajů
  1. Veškerá data, která Poskytovatel získává od Zákazníka, jsou Poskytovatelem zpracovávána výlučně za účelem poskytnutí Služby nebo jejího zkvalitnění. Jedná se o tato data: Firma, IČ, DIČ, sídlo, adresa provozovny a údaje dostupné z veřejných seznamů, zejména obchodního a živnostenského rejstříku. Poskytovatel dále zpracovává následující údaje vztahující se k uživatelům služby (uživatelské účty), a to: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotografie a IP adresy použité při přístupu ke Službě.
  2. Veškerá komunikace v rámci Služby poskytované prostřednictvím internetového portálu toothfairy.is je šifrována protokolem SSL. Zákazník tímto prohlašuje, že tuto metodu šifrování považuje za dostatečně bezpečnou.
  3. K datům obsaženým v uložených dokumentech nebo k datům, které popisují uložené dokumenty, mají přístup zaměstnanci Poskytovatele a Poskytovatel přístup, a to výhradně za účelem správy Služby, poskytnutí technické podpory Zákazníkovi, řešení problémů při případné nefunkčnosti Služby a pro optimalizaci Služby.
  4. Poskytovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Zákazník při vytvoření svého uživatelského účtu uvedl, neposkytne třetí osobě.
  5. Data o Zákazníkovi mohou být poskytována spolupracujícím třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro realizaci služby Zákazníkovi (např. externí archiv dokumentů, externí služba pro získání textového obsahu z obrázků, atd.).
  6. Data o Zákazníkovi jsou uchovávána v systémech Poskytovatele po dobu trvání obchodního vztahu. Po jeho zániku Poskytovatel uchovává pouze data nezbytná pro plnění zákonných požadavků.
 16. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací, které se dozvěděly za trvání smluvního vztahu dle této Smlouvy.
  2. Práva ani jakékoliv nároky vzniklé Zákazníkovi ze Smlouvy a těchto VOP nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
  3. Zákazník není oprávněn provést jednostranný zápočet svých pohledávek za Poskytovatelem.
  4. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).
  5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy či těchto podmínek neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy či těchto podmínek. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke Smlouvě, jímž bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým odpovídající původně zamýšlenému účelu.
  6. Všechny spory, které vzniknou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem.
  7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne
 17. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací, které se dozvěděly za trvání smluvního vztahu dle této Smlouvy.
  2. Práva ani jakékoliv nároky vzniklé Zákazníkovi ze Smlouvy a těchto VOP nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
  3. Zákazník není oprávněn provést jednostranný zápočet svých pohledávek za Poskytovatelem.
  4. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).
  5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy či těchto podmínek neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy či těchto podmínek. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke Smlouvě, jímž bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým odpovídající původně zamýšlenému účelu.
  6. Všechny spory, které vzniknou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem.
  7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2017